Droogstand- en biestmanagement: aandacht en vakmanschap loont!

Praktijkonderzoek onder biologische melkveehouders laat zien dat aandacht voor droogstand- en biestmanagement zijn vruchten afwerpt.

Header melkvee in stal met stro positionering - Reudink Nederland

De transitieaanpak van Reudink resulteert in gezonde dieren die goed presteren. Zo behalen onze klanten een gemiddelde Brix-waarde van 23,6%. Deze Brix-waarde is een goede indicator van de biestmelkkwaliteit. En een goede biestkwaliteit is van levensbelang voor het kalf. In dit artikel lees je hoe je dit bereikt. Want ook in de biologische melkveehouderij kun je een uitstekende biestkwaliteit behalen.

Praktijkonderzoek onder bio-melkveehouders

In de zomer van 2023 heeft Daniëlle ten Have, in opdracht van Reudink, het droogstandsmanagement van onze klanten onder de loep genomen. Ze nam een enquête af en ging vervolgens met een ontwikkelde scorekaart (voor zowel droogstand- als biestmanagement) op bezoek bij de bedrijven ter observatie en voor een interview. De resultaten zijn zichtbaar in tabel 1.

We bekeken en beoordeelden diverse aspecten binnen droogstand- en biestmanagement, waaronder voeding en huisvesting, om relaties te kunnen leggen met de biestkwaliteit. En wat bleek? Bio-melkveehouders presteerden nog beter dan gedacht. De gemiddelde Brix-waarde was 23,6%. Dit was voor Reudink aanleiding om de streefwaarde te verhogen van 21% naar 23%, in lijn met de streefwaarden die voor de gangbare melkveehouderij de maatstaaf zijn.

Tabel 1:

2023 10 31 15 31 30 DROOGSTAND EN BIESTMANAGEMENT Adobe Acrobat Reader 32 bit

Even voorstellen: Daniëlle

Daniëlle ten Have (destijds 4ejaars student aan de Aeres Hogeschool in Wageningen) komt van een biologisch melk- en vleesveebedrijf met 65 MRIJ-koeien. Ze zit in de maatschap en is daarnaast 3 dagen per week docent dier aan het Zone College in Twello.

Reudink Featured link Custom item 600 300 px 8

Veel variatie tussen bedrijven

We zagen veel variatie tussen de bedrijven op het gebied van droogstand- en biestmanagement. Bijvoorbeeld in de manier van voeren. Ook voerde de een wél mineralen en krachtvoer en de ander niet. Ook zat er verschil in het al dan niet houden van de koeien in far-off en close-up groepen, de lengte van droogstand, de manier van droogzetten en het uitmelken van de eerste biest. Het verschil in aanpak was ook zichtbaar in de Brix-waarde op de bedrijven. Waar het gemiddelde op 23,6% ligt, varieert de gemeten Brix-waarde tussen de 11% en 35%. Ter illustratie: > 21 is voldoende, > 23 is goed en > 26 is Goud. De variatie is dus enorm. Kortom, optimaal droogstand- en biestmanagement is van groot belang. Aandacht en vakmanschap loont!

De bedrijven die excellent presteerden kenmerkten zich door stabiel te voeren. Er werd niet afgeweken van het berekende rantsoen. Zowel qua samenstelling als opname. Bovendien werd op deze bedrijven erg nauwgezet data bijgehouden en verwerkt. Ook was er extra alertheid bij het afkalven en werd niet geschroomd om ’s nachts de koe uit te melken bij de geboorte van een kalf.

Melkvee assortiment transitievoer

Overige opvallendheden vanuit het onderzoek

Er was geen aantoonbaar direct verband tussen de lengte van droogstand en de Brix-waarde. Oftewel, dit onderzoek biedt geen bewijs dat een langere of kortere duur van de droogstand invloed heeft op de Brix-waarde. 50% van onze klanten houdt 6 weken droogstand aan. 20% zet de koeien korter droog. Niemand kiest voor een droogstandperiode van meer dan 8 weken. Gemiddeld genomen werden de koeien met een BSC van 3 drooggezet. Ze kalfden af met een score van 3,5. Dat is een goede score. Ook de mestscore was goed. Uit dit onderzoek bleek geen aantoonbare relatie tussen de mestscore en de Brix-waarde.

Succes: de gemene deler

Twee bedrijven scoorden opvallend goed op zowel de gemiddelde Brix-waarde als de standaarddeviatie (de variatie). Op deze bedrijven is de biest van alle afkalvende koeien goed. Wat kenmerkt deze 2 bedrijven? Uit dit onderzoek blijkt dat deze melkveehouders veel belang hechten aan een goede droogstand. Zij hielden zich heel nauwkeurig aan het berekende rantsoen. De droogstaande koeien worden op de norm gevoerd, van mineralen voorzien en goed voorbereid op de komende lactatie. En dat iedere dag opnieuw, zeer consequent. Dat vergt tijd en aandacht. Desalniettemin, met succes. Op deze bedrijven zien we ten gevolge van aandacht en vakmanschap een goede biestkwaliteit, probleemloze start van de lactatie en een goede productie.

Zwart witte koeien aan vorehek ruwvoer klein

Benut onze droogstand- en biestmanagement tools

Gedurende het onderzoek groeide de bewustwording onder melkveehouders wat betreft de noodzaak van optimale biestkwaliteit. Om klanten te ondersteunen bij het consequent zijn in het droogstand- en biestmanagement, hebben we een tweetal tools ontwikkeld. Zo kun jij eenvoudig de belangrijkste data verzamelen en inzicht verkrijgen. Samen met jouw melkveespecialist van Reudink kun je op basis van deze informatie conclusies trekken en aandachtspunten ter verbetering markeren. Samen werken we aan optimaal droogstand- en biestmanagement.


Deel dit artikel